Meditation

Abdelali ismaili meditation

Portrait study!